WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.


WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi ciągłą bez względu na porę dnia i roku, dostawę wody i odbiór ścieków. Przedsiębiorstwo stara się spełnić na rynku rolę niezawodnego dostawcy usług oraz w sposób maksymalny zaspokoić potrzeby swoich klientów.


Politykę Jakości realizujemy poprzez:

 • Spełnienie wymagań Systemu Zarządzania Jakością i jego ciągłe doskonalenie,
 • Produkcję i dostarczanie wody o parametrach zgodnych z przepisami oraz utrzymanie w należytym stanie urządzeń do jej produkcji,
 • Ciągłe doskonalenie procesu odbioru i oczyszczania ścieków sanitarnych,
 • Sprawne odbieranie ścieków deszczowych,
 • Utrzymanie ciągłej sprawności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz realizowanie przez nich zadań, wyznaczonych Systemem Zarządzania Jakością,
 • Doskonalenie zasad komunikacji z klientami i innymi stronami zainteresowanymi naszą działalnością oraz proponowanie satysfakcjonujących wszystkie strony rozwiązań w zakresie sposobu wykonywania i rozliczania usług,
 • Przestrzeganie przepisów prawa przez Spółkę jak i również przez dostawców usług i materiałów.

 

Gwarantem osiągnięcia założonych celów jest nasze zaangażowanie w opracowanie, wdrożenie oraz deklaracja utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą ISO 9001

Do realizacji polityki jakości Spółki, zobowiązujemy wszystkich pracowników.

 

W ramach swoich działań jakimi są produkcja i dostarczanie wody pitnej, odbiór i oczyszczanie ścieków, konserwacja i budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i dąży do minimalizacji niekorzystnych efektów wynikłych z wpływu tej działalności na środowisko naturalne.
Kierownictwo WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zobowiązuje się do ustanawiania i utrzymywania wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska zgodnych z normą PN-EN ISO 14001:2005.

 

Kierownictwo wyznaczyło cele strategiczne, które mają być osiągane poprzez:

 • przestrzeganie wszelkich obowiązujących wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • analizę i ocenę wpływu działań i procesów technologicznych Spółki na środowisko,
 • cykliczne kontrolowanie stopnia realizacji wyznaczonych celów w zakresie ochrony środowiska,
 • zarządzanie procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie negatywnego oddziaływania Spółki na środowisko,
 • uwzględnianie na etapie podejmowania decyzji szkodliwego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanie odpowiednich działań zapobiegawczych jego zanieczyszczeniu,
 • stałe podwyższanie świadomości ekologicznej pracowników zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego,
 • współpracę z dostawcami i podwykonawcami dbającymi o środowisko naturalne,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2005.

 

Nasze inwestycje:

Budowa przyłączy w ulicy Gorzyckiej, Mylnej i Zębcowskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Umowa podpisana w kwietniu 2016r.
Termin realizacji zakresu umowy: 30.06.2016r. 
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przyłączy wodociągowych w:

 • ul. Gorzycka 77 i 79, 
 • ul. Mylna 1,
 • ul. Zębcowska  1b.

Budowa przyłaczy wodociagowych w ulicy Okólnej, Radłowskiej, Powstańców Śląskich i Traugutta w Ostrowie Wielkopolskim.   

Umowa podpisana w kwietniu 2016r.
Termin realizacji zakresu umowy: 30.06.2016r. 
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przyłączy wodociągowych w: 

 • ul. Okólna 16 i 16a,
 • ul. Radłowska 7c i 9,
 • ul. Powstańców Śląskich 1 i 3,
 •  ul. Traugutta 65a.

Gospodarowanie (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie.

Umowa podpisana w kwietniu 2016r.
Termin realizacji zakresu umowy: 31.12.2017r. 
Wykonawca zobowiązany będzie do gospodarowania ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi tj. do załadunku na własne lub wynajęte przez wykonawcę samochodowe środki transportowe, transport do miejsc przetwarzania i poddanie przetwarzaniu w ramach procesu przetwarzania z zachowaniem zasad postępowania z odpadami, określonych w obowiązujących przepisach:
-    Ustawie z dnia 14.12.2012r. o odpadach ( Dz. U. 2013  poz. 21 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, 
-    Ustawie z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (j.t  Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.),
-  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1973).

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski - zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Magnoliowej”.
Na odcinku od ul. Jaśminowej do dz. nr 222/5.
Umowa podpisana w kwietniu 2016r.
Termin realizacji zakresu umowy: 30.06.2016r. 
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: 

 • wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych o średnicy 200/5,9mm, o długości 39,3 m, 
 •  wykonaniu wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm, 

od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 2 o łącznej długości 10,0 m.
 

Rozbudowa systemu wodociągowego

Zadanie: Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Lawendowej”. Na odcinku do wysokości działki ewid. nr 29/14 w ul. bocznej od ul. Klasztornej do działki ewid. nr 29/21 i 29/24.
Umowa podpisana w marcu 2016r.
Termin realizacji zakresu umowy: 22.06.2016r.
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: 

 • wykonaniu sieci wodociągowej z rur PEHD PE100 PN 10 średnicy 125mm od W5ist. do W10 – długość 238,0m.

Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji deszczowej

Zadanie: Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego – w ulicy: Reymonta i Wrocławskiej.

Umowa podpisana w lutym 2016r.

Termin realizacji zakresu umowy: 30.05.2016r.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie bezwykopowej renowacji kanału deszczowego, polegającej na wprowadzeniu przez studnie rewizyjne do wnętrza kanału wkładu elastycznego z tkaniny technicznej nasączonej żywicami termoutwardzalnymi oraz z włóknem szklanym nasączonym żywicą poliestrową utwardzoną przy pomocy promieni UV, o wytrzymałości obwodowej rękawa min. 2kN, w następującym zakresie rzeczowym:

w ul. Reymonta:

 • na odcinku od ul. Limanowskiego 67 do ul. Królowej Jadwigi – kanał deszczowy z rur betonowych
  o średnicy 300mm, na długości 317,0mb (w tym 6 studni rewizyjnych Ø1000mm),
 • na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do wysokości strugi ostrowskiej- kanał deszczowy z rur betonowych
  o średnicy 400mm, na długości 229,5mb (w tym 8 studni rewizyjnych Ø1000mm),

w ul. Wrocławskiej na odcinku od wysokości Hotelu Granada do ul. Langiewicza:

 • kanał deszczowy z rur PVC o średnicy 500mm, na długości 5,5mb (w tym 1 studnia rewizyjna Ø1000mm),
 • kanał deszczowy z rur betonowych o średnicy 600mm, na długości 180,5mb (w tym 2 studnie rewizyjne Ø1000mm),
 • kanał deszczowy z rur betonowych o średnicy 700mm, na długości 80,7mb (w tym 1 studnia rewizyjna Ø1000mm),
 • kanał deszczowy z rur betonowych o średnicy 800mm, na długości 216,5mb (w tym 2 studnie rewizyjne Ø1000mm).

 

Wymiana sieci wodociągowej

Zadanie: „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Mazurskiej”.

Na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Warmińskiej.

Umowa podpisana w lutym 2016r.

Termin realizacji zakresu umowy: 22.06.2016r.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

 • wymianie sieci wodociągowej z rur AC i żeliwnych średnicy 150mm na rury PEHD PE100 PN 10 średnicy 160mm – długość 276,0m,
 • wymianie sieci wodociągowej z rur PVC średnicy 90mm na rury PEHD PE100 PN 10 średnicy 125mm – długość 4,0m,
 • wykonaniu przyłączy wodociągowych z rur PE 40 mm 13 sztuk, długość 246,8m i średnicy 32mm sztuk 1, długość 10,0m.

 

Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zadanie: Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego –
w ulicy: Konopnickiej i Granicznej.

Umowa podpisana w lutym 2016r.

Termin realizacji zakresu umowy: 28.04.2016r.
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie bezwykopowej renowacji kanału sanitarnego, polegającej na wprowadzeniu przez studnie rewizyjne do wnętrza kanału wkładu elastycznego z włóknem szklanym nasączonym żywicą poliestrową utwardzoną przy pomocy promieni UV, o wytrzymałości obwodowej rękawa min. 2kN, w następującym zakresie rzeczowym:

w ul. Konopnickiej:
– na odcinku od ul. Reymonta do ul. Kasprowicza – kanału sanitarnego z rur betonowych o średnicy 300mm, na długości 217,7mb oraz z rur PVC o średnicy 250mm, na długości 7,8mb (w tym 7 studni rewizyjnych Ø1000mm),

w ul. Granicznej:
– na odcinku od ul. Staroprzygodzkiej do ul. Rataja – kanału sanitarnego z rur żeliwnych o średnicy 580mm, na długości 522,1mb (w tym 16 studni rewizyjnych Ø1000mm).

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ubiega się o udzielenie dofinansowania w kwocie 470 000,00 zł na ww. przedsięwzięcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej

Zadanie: Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski
zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap III– w ul. Ferića, Kowalskiego i Śmigla”.

 1. Kowalskiego – na odcinku do wysokości działki ewid. nr 75/2 do skrzyżowania z ul. Ferića.
 2. Śmigla – na odcinku do wysokości działki ewid. nr 78/2 do skrzyżowania z ul. Ferića.
 3. Ferića – na odcinku do wysokości działki ewid. nr 68/6 do wysokości działki ewid. nr 81/7.

Umowa podpisana w lutym 2016r.

Termin realizacji zakresu umowy: 30.05.2016r.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonanie robót budowlanych polegających na:

 • wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych o średnicy 200/5,9mm, o długości 397,0 m,
 • wykonaniu wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 22 o łącznej długości 85,6 m.

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ubiega się o udzielenie dofinansowania w kwocie 250 000,00 zł na ww. przedsięwzięcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Rozbudowa systemu kanalizacji

Zadanie: Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej i systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski zadanie – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap III

– w ul. Krańcowej, zadanie – Budowa sieci wodociągowej w ul. Krańcowej. Na odcinku do wysokości działki ewid. nr 15 w ul. Krańcowej do działki ewid. nr 6/7 w ul. bocznej od ul. Krańcowej.

Umowa podpisana w lutym 2016r.

Termin realizacji zakresu umowy: 30.05.2016r.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

 • wykonaniu sieci wodociągową z rur PE 100 PN 10 SDR 17 średnicy 125mm – długość 354,0 m,
 • wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych o średnicy 200/5,9mm, o długości 359,0 m,
 • wykonaniu wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 25 o łącznej długości 70,0 m.

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ubiega się o udzielenie dofinansowania w kwocie 220 000,00 zł na ww. przedsięwzięcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Modernizacja zbiornika wyrównania dobowego

Zadanie: Modernizacja zbiornika wyrównania dobowego nr 2 w Wysocku Wielkim – roboty w wewnątrz zbiornika.

Umowa podpisana w styczniu 2016r.

Termin realizacji zakresu umowy: 18.03.2016r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące działalności spółki  WODKAN  dostępne na stronie wodkan.com.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej.