SPÓŁKI MIEJSKIE: ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" SA OSTRÓW WLKP


Podstawową działalność jaką prowadzą miejskie spółki komunalne w Ostrowie Wlkp. - ZOiGO „MZO” S.A. stanowi odbiór zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady odbierane są z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz od firm przez specjalistyczne samochody wyposażone w system monitorowania XTrack z zastosowaniem nowoczesnych technologii opróżniania. Spółka miejska świadczy również następujące usługi:

 

  • zbiórka selektywnie zebranych odpadów komunalnych –  usługa funkcjonuje od 2003 roku. W/w odpady zależnie od danej gminy zbierane są w żółtych, zielonych, niebieskich, białych  i brązowych workach oraz żółtych, zielonych i niebieskich pojemnikach. Od drugiego półrocza 2013 roku do zbierania selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych oprócz specjalistycznych pojazdów wykorzystywane są także specjalistyczne przyczepy.

  • odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych - działalność prowadzona od 2001 roku, obecnie na terenie powiatów: ostrowskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, ostrzeszowskiego, gostyńskiego, kępińskiego oraz jarocińskiego i kaliskiego. Odpady odbierane ze szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich, kosmetycznych  i weterynaryjnych, przewożone są do magazynu chłodni w Ostrowie Wielkopolskim (teren składowiska), a następnie przekazywane do unieszkodliwienia poprzez termiczne przekształcenie do spalarni.
  • odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – od początku lipca 2013 roku Spółka prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), w którym mieszkańcy mogą zostawić bezpłatnie m.in. w/w odpady. Podmiotom gospodarczym proponujemy odpłatny odbiór tych odpadów, łącznie z przejęciem za nie pełnej odpowiedzialności.
  • odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne – oprócz odpadów medycznych i weterynaryjnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Spółka odbiera również m.in.: zużyte baterie i akumulatory, zaolejone czyściwo i filtry olejowe, przeterminowane chemikalia i odczynniki, opakowania po środkach ochrony roślin, ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi na zlecenie wytwarzającego potwierdzając każdorazowe przekazanie wymaganymi dokumentami.
  • odbiór i gospodarka odpadami budowlanymi - na indywidualne zlecenia klientów Spółka prowadzi wywóz gruzu w  otwartych kontenerach o pojemności 4-5,5 m3. Począwszy od 2008 roku ZOiGO „MZO” S.A. wprowadziło nową usługę – sprzedaż i wywóz worków i BIG-BAGów z gruzem budowlanym. Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczyć do PSZOK-u do 1 modpadów budowlanych i rozbiórkowych.
  • zamiatanie mechaniczne i ręczne – Spółka w ramach swojej działalności prowadzi mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic, chodników i placów, a także utwardzonych dróg dojazdowych znajdujących się w użytkowaniu klientów przemysłowych. Usługa wykonywana jest głównie na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg. Możliwe jest zamówienie usługi na podstawie umowy jednorazowej przez przedsiębiorstwa lub osoby indywidualne.
  • sprzedaż  surowców wtórnych – selektywnie zebrane odpady komunalne w 2015 roku trafiały do należącej do Spółki sortowni odpadów, gdzie były rozdzielane na poszczególne frakcje. Otrzymane w ten sposób surowce wtórne były przekazywane recyklerom.
  • przyjmowanie odpadów na składowisko – Spółka jest właścicielem składowiska odpadów komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim zlokalizowanego  w południowo - zachodniej części miasta, na którym w 2015 roku znajdowały się:

- instalacja do składowania odpadów (składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o pojemności kwatery 1/3 wynoszącej 325 000 m3);

- instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych składająca się z segmentu mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych o przepustowości 43 000 ton/rok oraz segmentu biologicznego przetwarzania odpadów o zdolności przetwarzania  22 000 ton/rok;

 - sortownia odpadów selektywnie zebranych;

- kompostowania odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych o przepustowości 2 000 ton/rok;

- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

  • doradztwo dotyczące transportu odpadów niebezpiecznych ADR – Spółka prowadzi doradztwo ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu odpadów niebezpiecznych obejmujące: przewóz, załadunek, rozładunek oraz pakowanie odpadów niebezpiecznych.   

Spółka od 2007 r. zajmuje się również edukacją ekologiczną wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Rozwijanie i kształtowanie umiejętności segregowania odpadów to nadrzędny cel edukacji. Organizowane akcje proekologiczne spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Od kilku lat z powodzeniem Spółka miejska w Ostrowie organizuje liczne spotkania edukacyjne w placówkach oświatowych, konkursy i festyny na terenie miasta oraz w gminach sąsiadujących. Swoimi działaniami "MZO" objęło już około kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz przedszkoli.Prezentacje multimedialne podczas pogadanek pozwalają uczestnikom zapoznać się z działalnością zakładu, jak również z zagadnieniami prawidłowej gospodarki odpadami. Z inicjatywy zarządu Spółki organizowane są również od prawie 10 lat cykliczne konkursy ekologiczne, które kierowane są do dzieci i młodzieży.

Tego rodzaju kampanie cieszą się co roku bardzo dużym zainteresowaniem, biorą w nich udział przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. Uczestnicy konkursu wykonują np. prace plastyczne różnymi technikami z wykorzystaniem odpadów segregowanych lub biorący udział w organizowanej kampanii zbierają jak najwięcej odpadów segregowanych. 

Ostatnim efektem ekologicznych działań Spółki jest wydany komiks edukacyjny pt. „BUTELKA czyli jak ratować przyjaciół?” dla dzieci i młodzieży, z akcją na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Scenariusz i oprawę plastyczną stworzył Pan Zbigniew Stanisławski, znany animator, scenarzysta, rysownik. Publikacja w przystępny sposób przekazuje informacje na temat prawidłowej gospodarki odpadami i ma na celu uwrażliwienie dzieci i młodzież na czyste środowisko. Uczy jak z nimi postępować i gdzie powinny trafić.

Nasze inwestycje:

Nakłady inwestycyjne w 2013 roku wyniosły 1 334 tys. zł. Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym Spółki w 2013 roku był zakup 2 nowych pojazdów specjalistycznych do transportu odpadów (śmieciarki) oraz specjalistycznej przyczepy do zbiórki selektywnej, na które wydatkowano kwotę 777,7 tys. zł. Dla realizacji i obsługi przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 84,8 tys. zł na system monitorowania pojazdów XTrack.
W 2013 roku otwarto Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), na który wydatkowano kwotę 88,3 tys. zł. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Spółki zakupiono 1674 szt. pojemników i kontenerów na kwotę 257,5 tys. zł.

Nakłady inwestycyjne w 2014 roku wyniosły 1 783 tys. zł. Podobnie jak w roku ubiegłym głównym zadaniem inwestycyjnym był zakup pojazdów specjalistycznych do transportu odpadów (śmieciarka oraz samochód przeznaczony do selektywnej zbiórki odpadów) oraz 3 specjalistycznych przyczep do selektywnej zbiórki - wydatkowano kwotę 1 129 tys. zł.

Na składowisku zrealizowano inwestycje na poziomie 335 tys. zł., w tym ogrodzenie  - 49 tys. zł., droga wewnętrzna - 61 tys. zł., kontenerowa stacja paliw - 28 tys. zł.


Nakłady inwestycyjne w 2015 roku wyniosły 1 117 tys. zł. Najważniejszymi działaniami inwestycyjnymi były zakupy pojazdów specjalistycznych do transportu odpadów komunalnych  (2 pojazdy „bramowce”). Na składowisku wybudowano 2 przyłącza gazowe oraz zakupiono wózek widłowy dla sortowni odpadów. W ciągu roku 2015 zakupiono ponad 3000 szt. pojemników  i kontenerów na kwotę 556 tys. zł dla realizacji wymogów umów przetargowych.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności komunalnej spółki miejskiej ZOiGO MZO SA Ostrów wlkp dostępne są na stronie www.mzo.com.pl
 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej.