30 lat Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

1 października minęło dokładnie 30 lat, odkąd Ostrowski Zakład Ciepłowniczy dostarcza ciepło
do ostrowskich – i nie tylko – domów. Przez ten czas spółka zbudowała i zmodernizowała kilometry sieci ciepłowniczej, zamontowała wiele nowych węzłów cieplnych oraz rozpoczęła produkcję  i sprzedaż energii elektrycznej. Z okazji jubileuszu spółki, przypominamy najważniejsze etapy jej rozwoju.  

 

 

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. rozpoczął działalność 1 października 1991 roku, na bazie komunalizowanego majątku Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kaliszu.

Przejęty majątek wymagał kompleksowej renowacji, prace koncentrowały się na inwestycjach i modernizacjach źródeł ciepła, sieci przesyłowych i węzłów cieplnych. W podstawowym źródle energii, ciepłowni “Ostrów”, w kolejnych etapach przeprowadzono modernizację kotłów węglowych. Realizacja tego zadania pozwoliła na podłączenia nowych obiektów do systemu ciepłowniczego, dzięki czemu zlikwidowano 138 kotłowni lokalnych.

W zakresie modernizacji systemu przesyłu energii cieplnej dokonano niemal całkowitej wymiany zachodniej magistrali, wykonanej w starej technologii, na technologię preizolowaną o długości łącznej 2 684 m.  – od fabryki Wagon S.A. do komory ciepłowniczej przy dworcu PKS.

Ponadto dokonano wymiany sieci rozdzielczych, głównie na osiedlach mieszkaniowych.

 

Modernizacja systemu ciepłowniczego

W 1993 roku, w ramach kredytu dla ciepłownictwa z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, OZC S.A. zakupił elektroniczne elementy regulacji do węzłów cieplnych.

W 1994 roku zostały zamontowane układy pomiarowo-rozliczeniowe w węzłach cieplnych, co spowodowało zmianę formy rozliczeń za dostarczoną energię cieplną.

W 1996 roku wybudowano na terenie ciepłowni “Ostrów” blok gazowo-olejowy o wydajności cieplnej 2 x 15 MWt. W wyniku tej inwestycji zmniejszyła się szkodliwa emisja i poprawiła się efektywność wytwarzania energii cieplnej.

 

 

W 2006 roku wdrożono w OZC S.A. zintegrowany system zarządzania jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.

 

„Sztandarowa” kogeneracja

W 2000 roku do użytku oddano układ kogeneracyjny, wykorzystując gaz (turbiny gazowej i kotła odzysknicowego). Od tego momentu ciepłownia „Ostrów” stała się Elektrociepłownią „Ostrów”, wytwarzając jednocześnie ciepło i energię elektryczną. Było to możliwe dzięki budowie bloku kogeneracyjnego opalanego biomasą, pozwalającego również na produkcję ciepła i energii elektrycznej.

 

 

Oba projekty związane z kogeneracją spowodowały, że Spółka musiała wybudować układ wyprowadzania mocy elektrycznej – rozdzielni elektrycznej średniego napięcia.

OZC S.A. uzyskał środki zewnętrzne na sfinansowanie inwestycji w postaci dotacji z Fundacji EkoFundusz i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odbiorcą wytworzonej w elektrociepłowni “Ostrów” energii elektrycznej była ENERGIA OBRÓT S.A., stacja uzdatniania wody i przepompownia, a także oczyszczalnia ścieków przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim oraz Sklejka EKO S.A.

 

 

Kolejna kotłownia

15 grudnia 2011r. zakończono budowę nowej kotłowni szczytowej zasilanej gazem ziemnym o wydajności cieplnej 15,6 MW. Nowa inwestycja OZC S.A. to kotłownia bezobsługowa. Obiekt powstał na terenie dawnego ZNTK. Nowe źródło ciepła powstało w południowym rejonie Ostrowa Wielkopolskiego.

 

 

Koszt przedsięwzięcia to ponad 6 milionów złotych. OZC S.A. otrzymał pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4 milionów złotych.

 

Inwestycje w ekologię i sieć ciepłowniczą 

W 2012 roku zostały zakończone dwie budowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej, w technologii preizolowanej, obejmujące rejon Rynek – ul. Kaliska o średnicy DN 150, 125, 100, 80 oraz rejon Rynek – ul. Raszkowska o średnicy DN 80.

 

 

W październiku 2015 roku Spółka zakończyła wartą niemal 3 mln złotych inwestycję polegającą na rozbudowie układów odpylania dla 4 kotłów węglowych w Elektrociepłowni „Ostrów” o dodatkowy element w postaci filtrów tkaninowych.

Eksploatacja tak rozbudowanych układów odpylania sprawia, że ilość zanieczyszczeń pyłowych dostających się do atmosfery z węgla spalanego w Elektrociepłowni „Ostrów” została ograniczona kilkukrotnie. Potwierdzają to wyniki pomiarów przeprowadzone w grudniu 2015 roku, które wykazały średnią wielkość emisji pyłu na poziomie 22 mg/mu3.

 

Jeszcze sprawniejsza kogeneracja

 

 

Ważnym momentem w rozwoju Spółki był rok 2019, kiedy to Ostrowski Zakład Ciepłowniczy pozyskał ponad 7,5 mln zł dofinansowania na budowę wysokosprawnej kogeneracji z dwoma agregatami kogeneracyjnymi na gaz ziemny. Projekt pn. „Budowa wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny” znalazł się na liście pozytywnie ocenionych w ramach europejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego przez NFOŚiGW.

Pozyskane dofinansowanie to dokładnie 7 705 344,00 zł, a wartość całego przedsięwzięcia to 20 046 615,00. W ramach dofinansowanego przedsięwzięcia realizowane będą zadania związane z zakupem dwóch źródeł kogeneracyjnych o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej 6,8 MWe i mocy cieplnej 6,40 MWt.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2022 roku.

 

Miliony na inwestycje dla OZC

 

 

Kolejne pieniądze, tym razem 8 977 775,25 mln zł, na dofinansowanie modernizacji i rozbudowę sieci ciepłowniczej na terenie miasta, pozyskał Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 roku. Wartość projektu wynosi 21 450 202,47 zł.

Celem projektu jest likwidacja lokalnych, indywidualnych i zbiorowych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. To tradycyjne i największe źródła tzw. niskiej emisji. Projekt ma również na celu zmniejszenie strat przesyłowych na sieci i likwidację węzła grupowego, zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, zwiększenie efektywności energetycznej oraz w efekcie poprawę jakości powietrza.

Realizacja projektu przyczyni się, do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych ok. 1 184,08 Mg CO2/rok, zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 11 696 GJ/rok oraz zmniejszenia ilości pyłów o 5,65 Mg na rok.

W ramach inwestycji wykonanych zostanie 18 zadań inwestycyjnych, dotyczących modernizacji sieci cieplnych w różnych częściach miasta, likwidacji niskiej emisji, likwidacji węzłów grupowych oraz budowy nowych odcinków sieci.

Inwestycje będą realizowane do 2022 roku.

 

Dofinansowanie na kocioł biomasowy SKLEJKA EKO

 

 

Dnia 16.07.2021 r. przyznano dofinansowanie dla OZC S.A. na projekt pn. „Budowa kotła biomasowego w Ostrowie Wielkopolskim” – kwota dofinansowania wynosi 10 305 274,03 zł, a wartość projektu to  22 900 609,00 zł netto. Wniosek o dofinansowanie złożono w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Przedmiotowa inwestycja, polegająca na budowie kotła na biomasę o wydajności cieplnej 6 MW, wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowana zostanie w Ostrowie Wielkopolskim na terenie Sklejki-Eko.

Rezultatem projektu będzie:

  • wzrost produkcji ciepła z OZE w systemie ciepłowniczym – 155 520,00 GJ/rok
  • redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery – 13 237,88 tCO2/rok.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w roku 2023.

 

Przez cały okres działalności OZC S.A. rozwijamy się z myślą o komforcie i bezpieczeństwie naszych odbiorców i mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Prowadzone przez nas działania, dzięki którym obniżamy emisję pyłów oraz gazów cieplarnianych, przyczyniają się do ochrony zdrowia mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego oraz otaczającego nas środowiska naturalnego. Dzięki inwestycjom i modernizacjom prośrodowiskowym OZC S.A. znacznie przyczynił się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, co także poprawia sytuację ekologiczną miasta.

Aby ciepłownictwo przetrwało potrzebne jest nowe podejście – nowy model technologiczno-biznesowy przedsiębiorstwa, który będzie nagradzać nie za ilość sprzedanej energii, ale za zapewnienie komfortu cieplnego u odbiorców. Zastąpienie zasady działania „im więcej energii, tym lepiej dla przedsiębiorstwa ciepłowniczego” na „im mniej energii, tym lepiej dla przedsiębiorstwa i społeczeństwa” –  podsumowuje Mariusz Bolach, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego.

Scroll to Top
Skip to content