OSTROWSKI RYNEK ENERGETYCZNY – WŁASNA ENERGIA DLA OSTROWA

Facebook
Twitter
Email
Drukuj
Ostrowski Rynek Energetyczny to innowacyjny i wielowymiarowy projekt lokalnej energetyki, zapoczątkowany w 2018 roku przez Grupę Kapitałową Centrum Rozwoju Komunalnego w Ostrowie Wielkopolskim. Obejmuje on między innymi budowę własnej, miejskiej sieci ekologicznie wyprodukowanej energii, rozwój inwestycji w segmencie odnawialnych źródeł energii, a docelowo samowystarczalność energetyczną Ostrowa Wielkopolskiego.

Ostrowski Rynek Energetyczny (ORE) ma przynieść konkretne, wymierne korzyści dla mieszkańców i przedsiębiorców: mniejsze opłaty za energię elektryczną, tańszy transport publiczny, nowe miejsca pracy, rozwój alternatywnych ekologicznych źródeł energii, poprawę jakości środowiska.
Szczególnym elementem ORE jest współpraca na linii samorząd – sektor komunalny – przedsiębiorcy – mieszkańcy. W projekcie uczestniczy już ponad 50 partnerów naukowych i gospodarczych, w tym ponad 40 lokalnych przedsiębiorców. Wśród nich są partnerzy nie tylko z terenu miasta, ale również powiatu ostrowskiego i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
Docelowym dążeniem jest samowystarczalność energetyczna Ostrowa Wielkopolskiego. Naukowcy uczestniczący w projekcie ORE przewidują, że będzie to możliwe do 2040 roku.

 

ORE  – ENERGIA BEZ POŚREDNIKÓW

Ostrowski Rynek Energetyczny to formalnie nazwa własna projektu klastra energetycznego, który został zawiązany na terenie powiatu ostrowskiego. Inicjatorem jego powstania była spółka samorządowa stojąca na czele holdingu komunalnego – Grupa Kapitałowa Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (CRK).

Klaster energii ORE został powołany do życia w lipcu 2018 roku. Uczestnikami ORE, w momencie jego powstania, zostali: samorząd miasta Ostrowa Wielkopolskiego, grupa kapitałowa CRK (dziewięć spółek komunalnych), ponad 40 lokalnych firm (zarówno potencjalnych odbiorców energii elektrycznej, jak i jej producentów), firmy IT, jednostka naukowa.

 ORE ma za zadanie stworzyć miejski system energetyczny, który jest zgodny z duchem zmian w energetyce europejskiej, prowadzących do przejścia od modelu scentralizowanego do modelu energetyki rozproszonej, obywatelskiej.

Będzie to możliwe dzięki połączeniu ze sobą przez ORE lokalnych wytwórców energii elektrycznej, z jej odbiorcami. Dochodzi w ten sposób do bezpośredniego obrotu energią elektryczną między zainteresowanymi, z pominięciem spółek handlowych tradycyjnej energetyki. W efekcie, konsumenci otrzymują tańszą, w dodatku czysta ekologicznie, energię.

Założenia ORE zostały pozytywnie zweryfikowane przez Ministerstwo Energii, które udzieliło ostrowskiej jednostce stosownego certyfikatu.

 

 

ENERGETYCZNA CELE I ZAŁOŻENIA

W celu zarządzania klastrem powołano do życia spółkę CRK Energia Sp. z o.o., która przyjęła rolę ustawowego koordynatora klastra. Spółka ta będzie docelowo zarządzała siecią energetyczną w klastrze, łączyła produkcję i odbiór energii elektrycznej w klastrze), bilansowała klaster wobec krajowego rynku energii,

Głównym, dalekosiężnym celem klastra jest zapewnienie lokalnej społeczności bezpieczeństwa energetycznego i samowystarczalności energetycznej poprzez wybudowanie własnej, należącej do członków ORE i jego partnerów, lokalnej infrastruktury elektroenergetycznej. Będzie ona zawierać źródła produkcji energii, sieci energetyczne w celu jej dostarczania, magazyny energii, stacje ładowania samochodów. W ten sposób dojdzie do uniezależnienie się od Krajowego Systemu Energetycznego wraz z jego zagrożeniami, jak rosnące ceny, czy potencjalne kłopoty z regularnością dostaw.

Takie rozwiązanie przyczyni się również do walki z niską emisją i zanieczyszczeniem środowiska, poprzez docelowe wyeliminowanie z obszaru lokalnego wszelkich źródeł energii elektrycznej nie spełniających definicji Odnawialnego Źródła Energii (OZE).

Klaster ma za zadanie animować powstawanie nowych OZE na skutek promowania ułatwionej ścieżki ich przyłączania do własnej sieci energetycznej oraz zapewnienia odbioru wyprodukowanej energii elektrycznej.

W ramach klastra ma także rozwijać się elektromobilność, czego przykładem są kursujące już obecnie w Ostrowie Wielkopolskim miejskie autobusy zasilane energią z zasobów ORE.

Klaster będzie istotnym elementem wdrożenia modelu gospodarki lokalnej o obiegu zamkniętym. Wykorzystany do tego celu efekt synergii powstałej pomiędzy uczestnikami ORE i lokalną gospodarką pozwoli na wykorzystanie miejscowych zasobów energetycznych do produkcji i magazynowania energii. Przykładowo, odpady komunalne i odpady produkcyjne będą materiałem pierwotnym do produkcji energii dla OZE.

Działalność klastra energetycznego wpłynie na poprawę konkurencyjności lokalnej gospodarki na tle gospodarki krajowej, poprzez zapewnienie jej dostępu do tańszej lokalnej energii elektrycznej. Niższe koszty pracy pozwolą na utrzymanie i powstawanie nowych miejsc pracy, stabilne wpływy z udziału w podatkach, pozostawienie marży z obrotu energią elektryczną w zasobach klastra zamiast w spółkach obrotowych dużych koncernów energetycznych.

Wpłyną również na integrowanie i pobudzanie lokalnej społeczności, poprzez zachęcanie do gospodarczego udziału w klastrze i jego rozwijania, także w formie bezpośredniej, poprzez tańszą energię elektryczną dostępną bezpośrednio dla mieszkańców.

 W ramach klastra promowana będzie idea energetyki prosumenckiej. Spółka wprowadzi dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców szereg zachęt w budowaniu ich własnych instalacji.

W instytucjach samorządowych sukcesywne lokowane będą instalacje PV w celu wyeliminowania konieczności zakupu energii przez instytucje miejskie w ciągu najbliższych 5 lat, na skutek uczynienia ich prosumentem.

Własna sieć elektroenergetyczna ma obecnie około 22 km długości i będzie nieustannie rozbudowana.

Scroll to Top
Skip to content