Cenne nagrody czekają

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Chcesz wygrać tablet lub smartfon ? Weź udział w konkursie ogłoszonym przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Wystarczy wymyśleć ciekawą nazwę dla oczyszczalni ścieków i rurociągów.  

 

Celem konkursu jest opracowanie i wyłonienie nazw dla:

  • oczyszczalni ścieków odbierającej ścieki z aglomeracji Ostrów Wielkopolski
  • rurociągów tłoczących ścieki komunalne z przepompowi ścieków w Ostrowie Wielkopolskim na oczyszczalnię ścieków w Rąbczynie: – rurociągu tłoczącego – strona północna oraz rurociągu tłoczącego – strona południowa.

 

Nazwy będą wykorzystywane do identyfikacji ww. obiektów, a także w materiałach informacyjnych, promocyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, itp., takich jak np.: plakaty, foldery, billboardy, rollupy, prezentacje, serwisy internetowe oraz w publikacjach zlecanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach. I etap to przyjmowanie propozycji nazw przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. na adres email: konkurs@wodkan.com.pl

II etap to wybranie przez komisję konkursową, złożoną z przedstawicieli organizatora i zaproszonych gości, 10 nazw spośród zgłoszonych dla każdego obiektu do finałowego etapu

Propozycje nazw w ramach Konkursu można nadsyłać do 31.07.2021 r., do godz. 23.59, na adres e-mail: konkurs@wodkan.com.pl.  W tytule wiadomości należy wpisać wyraz „Konkurs”.

Rozstrzygnięcie Konkursu zaplanowano na dzień 13.08.2021 r. i zostanie opublikowane na stronie www.wodkan.com.pl oraz www.crk.com.pl

 

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulamin_konkursu.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych – Formularz_zgody_maloletni

 

Proponowane nazwy mogą być jedno- lub dwuwyrazowe, powinny uwzględniać aspekt ekologiczny i nie mogą propagować treści sprzecznych z prawem, normami społecznymi oraz godzących w wizerunek Organizatora Konkursu.

Liczba nazw proponowanych przez uczestników Konkursu jest ograniczona do jednej propozycji dla każdego z dwóch obiektów. Do zgłaszanych propozycji nazw można dołączyć ich opis i uzasadnienie.

Autorom wybranych nazw oraz osobom wyróżnionym zostaną przyznane nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatora Konkursu.

 

Nagrodami w Konkursie są:

  1. a) Tablet za nazwę dla oczyszczalni ścieków odbierającej ścieki z aglomeracji Ostrów Wielkopolski,
  2. b) Tablet za dwie kompatybilne nazwy dla rurociągów tłoczących ścieki komunalne z przepompowi ścieków w Ostrowie Wielkopolskim na oczyszczalnię ścieków w Rąbczynie tj. rurociągu tłoczącego – strona północna oraz rurociągu tłoczącego – strona południowa,
  3. c) Smartfon za wyróżnienie za nazwę dla oczyszczalni ścieków odbierającej ścieki z aglomeracji Ostrów Wielkopolski
  4. d) Smartfon za wyróżnienie za dwie kompatybilne nazwy dla rurociągów tłoczących ścieki komunalne z przepompowi ścieków w Ostrowie Wielkopolskim na oczyszczalnię ścieków w Rąbczynie tj. rurociągu tłoczącego – strona północna oraz rurociągu tłoczącego – strona południowa.

 

Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w terminie siedmiu dni od dnia opublikowania wyników konkursu.

 

Laureatom oraz osobom wyróżnionym nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym wymiany na ekwiwalent pieniężny.

Scroll to Top
Skip to content