Długi w MZGM można odpracować

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Blisko 68% najemców i użytkowników lokali Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim terminowo reguluje swoje należności. Wobec pozostałych spółka prowadzi windykację polubowną bądź sądową i egzekucyjną. Czynności spółki podejmowane są zgodnie z obowiązującą procedurą windykacyjną wobec najemców oraz wszystkich pozostałych osób pełnoletnich zamieszkałych w lokalu.

 

 

Spółka prowadzi ciągły monitoring stanu należności powstałych m.in. z tytułu wynajmowanych i udostępnianych lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, gruntów, ogródków i powierzchni reklamowych. W przypadku stwierdzenia zaległości podejmowane są różne czynności zmierzające do jej wyegzekwowania.

 

Najpierw polubownie

Prowadzone działania dzielą się na etapy. Najpierw prowadzona jest windykacja polubowna, która obejmuje nawiązanie kontaktu z dłużnikiem, zarówno bezpośredniego poprzez rozmowy prowadzone w siedzibie spółki, jak również telefonicznie i poprzez wysyłanie listów. W ten sposób ustala się przyczyny powstania zadłużenia oraz oceny możliwości jego spłaty. Dłużnikowi wskazywane są możliwości otrzymania ewentualnej pomocy w celu uzyskania świadczeń pieniężnych przeznaczonych na opłaty związane z zajmowanym lokalem np. dodatku mieszkaniowego.

 

Można odpracować zadłużenie

Oprócz tego, spółka oferuje zadłużonym lokatorom możliwość odpracowania zadłużenia poprzez wykonywanie konkretnych prac. Chodzi o utrzymanie czystości i porządku na terenach posesji, remonty pustostanów oraz prace porządkowe po ich wykonaniu.

 

 

Dłużnicy chętnie wybierają tę formę regulowania zadłużenia.  Rozliczenia za wykonane prace następują poprzez zaliczenie umówionej kwoty na poczet zadłużenia. W latach 2019 – 2020 łączna kwota odpracowanego zadłużenia wyniosła 90 tys. zł. Zaangażowanie i staranne wykonywanie powierzonych czynności pozwoliło jednemu z mieszkańców na odpracowanie wszystkich swoich zobowiązań, które przekraczały 55 tys. zł. Roboty remontowe pozwalają na jednorazowe odpracowanie 2-5 tys. zł zadłużenia. Osoby zainteresowane taką formą regulowania zadłużenia mogą na bieżąco składać wnioski do „MZGM” sp. z o.o. – podkreśla Prezes Zarządu – Zenon Musialski.

 

Długi na raty

Możliwa jest również spłata zadłużenia w ratach, zawieranie ugód i porozumień. Taka forma regulowania zobowiązań cieszy się dużą popularnością wśród zadłużonych lokatorów spółki, którzy nie mają możliwości jednorazowej spłaty zaległości. Spółka proponuje dogodne warunki spłaty, a wysokość raty dostosowywana jest każdorazowo do indywidualnej sytuacji finansowej dłużnika. Dodatkowym atutem zawarcia i realizacji ugody lub porozumienia jest odstąpienie przez spółkę od dalszego naliczania odsetek.

 

Wobec lokatorów, którzy wywiązują się z terminowej realizacji ugody lub porozumienia spółka wstrzymuje kolejne działania windykacyjne, takie jak kierowanie spraw o zapłatę na drogę postępowania sądowego oraz do egzekucji komorniczej, co pozwala dłużnikowi uniknąć poniesienia kosztów sądowych i egzekucyjnych.

 

Jednym z warunków ugody, obok spłaty zadłużenia, jest terminowe regulowanie bieżących należności, co pozwala nie tylko zmniejszyć dotychczasowe zobowiązanie, ale jednocześnie nie powoduje narastania nowych zaległości.

 

Wnioski w sprawie spłaty zadłużenia w ratach miesięcznych należy kierować do spółki drogą pocztową, elektroniczną bądź składać bezpośrednio w siedzibie „MZGM” Sp. z o.o. Rocznie spółka zawiera średnio 160 ugód w wyniku czego udaje się odzyskać około pół miliona należności.

 

Windykacja sądowa

Windykacja polubowna jest preferowanym przez „MZGM” Sp. z o.o. W przypadku osób, które nie wyrażają chęci dobrowolnej spłaty zaległości Spółka podejmuje windykację sądową, a następnie postępowanie egzekucyjne przy udziale komornika.

 

Windykacja sądowa realizowana jest poprzez występowanie na drogę postępowania sądowego z pozwem o zapłatę.

 

Rocznie Spółka składa do sądu około 80 pozwów w sprawach o zapłatę, które kończą się wydaniem prawomocnych nakazów zapłaty.

 

Inna formą jest występowanie z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności nakazów zapłaty, wyroków, a w uzasadnionych okolicznościach o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

 

W niektórych przypadkach zachodzi konieczność postępowania egzekucyjnego poprzez występowanie z wnioskiem do komorników sądowych o wszczęcie  i prowadzenie postępowania do wszystkich składników majątku dłużnika celem przymusowego wyegzekwowania należności stwierdzonej prawomocnym tytułem wykonawczym. W wyniku działań w postępowaniu egzekucyjnym następuje m.in. zablokowanie rachunków bankowych dłużników, zajęcie wynagrodzeń, rent, emerytur.

 

W celu poprawy ściągalności należności spółka intensyfikuje działania windykacyjne poprzez zwiększenie liczby rozmów telefonicznych, wysyłanych upomnień i wezwań do zapłaty, zaproszeń na rozmowy mających na celu zmobilizowanie lokatora do terminowego regulowania zobowiązań oraz spłaty powstałych zaległości.

 

W przypadku bezskuteczności działań windykacji polubownej Spółka będzie kierowała kolejne pozwy w sprawach o zapłatę na drogę postępowania sądowego.

 

Decyzją Zarządu Spółki MZGM w przypadku utrzymującego się braku regulowania zaległości i bieżących opłat „MZGM” Sp. z o.o. podejmować będzie działania zmierzające do rozwiązywania umów najmu, a następnie do odzyskiwania lokali, garaży, gruntów, ogródków i powierzchni reklamowych.

 

Można najpierw zapytać

Wszystkie osoby zainteresowane dobrowolną spłatą zadłużenia w ramach oferowanych przez Spółkę rozwiązań proszone są o kontakt z Działem Windykacji tel. 721-665-506, (62) 506-62-58, (62) 506-62-44, wnioski można składać drogą pocztową lub bezpośrednio w siedzibie „MZGM” Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mzgm@mzgm.pl

 

Scroll to Top
Skip to content