Drugi nabór wniosków na projekt „Targowiska przyszłości” przy ulicy Głogowskiej    

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Spółka Targowiska Miejskie S.A. w Ostrowie ogłasza drugi nabór wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie architektów na opracowanie koncepcji pn. „Targowisko przyszłości przy ulicy Głogowskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Spółka liczy na szerokie zainteresowanie wśród architektów z całej Polski, którzy podejmą się tego specyficznego zadania, stanowiącego nietuzinkowe wyzwanie.

 

Spółka Targowiska Miejskie SA jako Organizator KONKURSU dla architektów na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pn.”Targowisko przyszłości przy ul. Głogowskiej w Ostrowie Wielkopolskim” z początkiem kwietnia 2022 r. ponownie ogłasza nabór na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału architektów posiadających stosowne uprawnienia, chcących przystąpić i wziąć udział w ww. KONKURSIE.

 

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej spółki Targowiska Miejskie SA – bip.tm.ostrow.pl, w mediach lokalnych, środkach masowego przekazu, komunikatorach internetowych, na branżowych portalach internetowych oraz w dostępnych miejscach publicznie (tablice ogłoszeń) umieszczona zostanie informacja w tym zakresie wraz z Regulaminem Konkursowym oraz niezbędną dokumentacją.

 

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy z nagrodami. Zwycięzca biorący udział w Konkursie oprócz nagrody pieniężnej ma szansę i możliwość uzyskania dodatkowo zlecenia w drodze negocjacji na zaprojektowanie pierwszego etapu – sektora przewidzianego w jego koncepcji, uznanej przez Organizatora jako najlepsza. Na zgłoszenia o przystąpieniu do KONKURSU oczekiwać będziemy do dnia 1 czerwca 2022 r. Zaleca się przed przystąpieniem do konkursu zapoznanie się nie tylko z dokumentacją, ale także z terenem i istniejącą infrastrukturą targowiska.

 

Zapraszamy do udziału wszystkich architektów zainteresowanych przyszłością targowiska miejskiego przy ul. Głogowskiej w Ostrowie Wielkopolskim, posiadających nietuzinkowe pomysły, nowoczesne idee i rozwiązania projektowe zarówno architektoniczne i przestrzenne ale także komunikacyjne, parkingowe, ekologiczne, energooszczędne, infrastrukturalne mogące poprawić funkcjonalność, wizerunek, bezpieczeństwo, komfort handlu, dostępność klientów oraz w sposób nowoczesny i przyszłościowy uwzględnić zagospodarowanie całego terenu objętego targowiskiem.

 

Zgodnie z Regulaminem Konkursowym po 1 czerwca 2022 r. nastąpi weryfikacja niezbędnych dokumentów i uprawnień architektów, gdzie następnie zakwalifikowani uczestnicy zostaną zaproszeniu do składania prac konkursowych. Na przygotowanie, opracowanie oraz dostarczenie prac konkursowy zawierających koncepcję architektoniczno-urbanistyczną “Targowisko Przyszłości przy ul Głogowskiej w Ostrowie Wielkopolskim” zostanie wyznaczony ponad  czteromiesięczny okres trwający od 20.06.2022 r. do 31.10.2022 r. Następnie wszystkie otrzymane prace konkursowe poddane zostaną ocenie przez powołany do tego celu Sąd Konkursowy.

 

W Konkursie – do chwili rozstrzygnięcia wyników – obowiązuje zasada pełnej anonimowości prac konkursowych. Organizator zapewnia, że do rozstrzygnięcia Konkursu przez Sąd Konkursowy niemożliwe będzie zidentyfikowanie autorów prac konkursowych.

 

DO POBRANIA :

Regulamin Konkursowy potrzebne dokumenty, formularze itp.

oraz na stronie internetowej spółki www.tmostrow.pl ; bip.tmostrow.pl  – zakładka Konkursy.

 

Harmonogram  konkursu
04.04.2022 r. – ogłoszenie KONKURSU i jednocześnie naboru wniosków o dopuszczenie do udziału uczestników w konkursie
22.04.2022 r. – ostateczny termin zadawania pytań do Organizatora dot. treści regulaminu konkursowego (na adres: targowiska@wp.pl);
01.06.2022 r. – składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie;
15.06.2022 r.
– zakończenie procesu kwalifikacji uczestników konkursu;

20.06.2022 r.  – zaproszenie uczestników do składania prac konkursowych;
31.07.2022 r. – możliwość zadawania pytań dot. realizacji prac konkursowych;

          31.10.2022 r. – składanie prac konkursowych; 

   30.11.2022 r. – zakończenie prac Sądu Konkursowego, ogłoszenie wyników Konkursu,

05.12.2022 r. – 31.12.2022 r. – wystawa pokonkursowa wszystkich nagrodzonych prac konkursowych i dyskusja pokonkursowa.

Celem Konkursu architektoniczno-urbanistycznego pn. „Targowisko przyszłości przy ul. Głogowskiej w Ostrowie Wielkopolski” jest zachowanie i wzmocnienie jego historycznej tożsamości, a także jego szeroko pojętą aktywizację postrzeganą w kontekście całego śródmieścia Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Obecne zagospodarowanie placu targowego o powierzchni ok. 1,6 ha zostało podporządkowane głównie usługom handlu, które w wyniku intensywnej eksploatacji placu przyczyniły się do postępującej degradacji tej przestrzeni.

 

Podstawowym celem ogłoszonego Konkursu jest wypracowanie optymalnego modelu połączenia kluczowej i wiodącej funkcji handlowej z odzyskaniem części przestrzeni placu i uznanie go za przestrzeń publiczną, wyposażoną w strefę przestrzeni zielonej (bogatej w roślinność wysoką i niską), pawilony kwiaciarnie, punkty gastronomiczne, elementy małej architektury tzw. meble miejskie, będącą miejscem wypoczynku, rekreacji, sportu i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Celem Konkursu jest więc znalezienie metody na stworzenie unikalnej, w pełni wartościowej i multifunkcjonalnej przestrzeni dla mieszkańców. Od Uczestników Konkursu oczekuje się wypracowania rozwiązań przestrzennych, architektonicznych oraz przedstawienia propozycji związanych z funkcjonowaniem obszaru.

Cały obszar, ze względu na możliwość zachowania ciągłości funkcjonowania i pracy handlowców podczas przyszłej modernizacji, ma być podzielony na 8 etapów – sektorów. Prace konkursowe będą autorskim rozwinięciem założeń określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, a także Programie Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023 po aktualizacji z 2018 i 2021 r.

 

 

W związku z dotychczasową funkcją handlową placu, w celu osiągnięcia powyższego celu zakłada się, że przyszła modernizacja jest okazją do poprawy warunków i komfortu prowadzenia działalności przez kupców. Nowy obiekt powinien stać się alternatywną i konkurencyjną formą miastotwórczą w stosunku do współcześnie popularnego sieciowego handlu średnio i wielkopowierzchniowego.

 

Zaprojektowany obiekt handlowy powinien stanowić odpowiedź na pytanie jak należy zaprojektować targowisko handlowe, by stało się ono w pełni funkcjonalne i ekonomicznie wydatne w realiach XXI wieku. Uczestnicy Konkursu w przypadku tego typu obiektu muszą mieć na względzie przede wszystkim właściwe wpisanie się w otaczający historyczny kontekst tradycyjnej formy prowadzenia handlu.

 

Projektowany obiekt ma być twórczym przetworzeniem tradycyjnej targowej formy handlu, w oparciu o nowe trendy i rozwiązania technologiczne. Dla osiągnięcia opisanych wyżej celów niezbędne będzie również zaprojektowanie właściwej obsługi komunikacyjnej placu oraz nowoprojektowanych obiektów wraz z łańcuchem dostaw dla proponowanego układu funkcjonalno-przestrzennego np. dla budynków handlowych, hali targowej, pawilonów handlowych czy stoisk handlowych zadaszonych lub niezadaszonych.

 

Prace konkursowe mają wskazać możliwe kierunki rozwoju w kształtowaniu form architektonicznych i przyjaznych przestrzeni publicznych w Ostrowie Wielkopolskimi, które wzmocnią tożsamość urbanistyczną i architektoniczną miasta oraz staną się generatorem życia obywatelskiego.

 

Wybrane prace konkursowe mogą uzyskać akceptację do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego lub stać się wkładem dalszych opracowań mających na celu wypracowanie optymalnego programu zagospodarowania wybranego terenu w kontekście inwestycji realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przy współudziale interesariuszy, w tym podmiotów handlowych, ich grupy lub stowarzyszeń kupieckich, a także inspiracją do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na ich realizację.

Scroll to Top
Skip to content