INFORMACJE O SPÓŁCE

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. to spółka, której nadrzędnym celem jest sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad wszystkimi spółkami sektora gospodarki komunalnej w taki sposób, by zapewnić mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego niskie ceny usług komunalnych. Spółka dąży przy tym do przeznaczania uzyskiwanych przychodów przede wszystkim  na działalność inwestycyjną.  
 
Podstawowym celem spółki jest takie zarządzanie i koordynowanie działalności miejskich spółek komunalnych Ostrowa Wielkopolskiego, by jego mieszkańcy mogli korzystać z usług komunalnych o niskich cenach i świadczonych na wysokim poziomie.
 

Celem działalności spółki są także: doradztwo, planowanie i koordynacja innowacyjnych procesów projektów organów miejskich spółek komunalnych, przygotowanie, a także koordynacja i nadzór, nad wspólnymi przedsięwzięciami w sektorze gospodarki komunalnej oraz zakupami przez spółki miejskie towarów i usług.

 

Istotne znaczenie ma także sprawowanie nadzoru właścicielskiego poprzez kontrole przy pomocy właściwych organów spółek bieżącej działalności, wydatków i planów inwestycyjnych spółek miejskich.

 

CRK S.A. sprawuje również nadzór nad realizacją przez organy spółek uprawnień związanych z oceną działalności zarządu i podejmowaniem stosownych uchwał w tym zakresie.

 

Spółka CRK S.A. zajmuje się również uzasadnionym rozporządzaniem pobieranego od innych spółek zysku w postaci dywidend i przeznaczaniem go przede wszystkim na cele statutowe, działalność inwestycyjną w gospodarce komunalnej oraz uzasadnione koszty własnej działalności.

 

Do celów spółki należy również zaliczyć tworzenie i promowanie dobrego wizerunku gospodarki komunalnej Ostrowa Wielkopolskiego poprzez angażowanie się w wydarzenia o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym i edukacyjnym.

 

Przedmiotem działalności spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. jest przede wszystkim zarządzanie i koordynacja działalnością spółek miejskich wykonujących zadania o charakterze użyteczności publicznej, nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi i działalność inwestycyjna w sektorze gospodarki komunalnej.

 

Do pozostałych przedmiotów działalności spółki zaliczyć należy: doradztwo ekonomiczne, kupno , sprzedaż i wynajem nieruchomości na własny rachunek, zarządzanie nieruchomościami i prowadzenie inwestycji w tym zakresie, wdrażanie postępu technicznego w gospodarce komunalnej, organizowanie seminariów, konferencji, wystaw, udzielanie poręczeń kredytowych, działalność w zakresie reklamy, działalność rachunkowo-księgowa, działalność holdingów, prowadzenie Centrów Obsługi Klienta.

 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 73.400.020,00 zł (siedemdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy dwadzieścia złotych).

 

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 7.340.002 (siedem milionów trzysta czterdzieści tysięcy dwie) sztuki akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. 

 

 

Scroll to Top
Skip to content