Inwestycyjny rok 2022 w ostrowskiej „komunalce”. Co nowego w MZO?

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Zapytaliśmy ostrowskie spółki komunalne o najważniejsze plany inwestycyjne na rok 2022. Na początek, swoimi ambitnymi zamierzeniami podzieli się z nami Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.

 

Największą i najdroższą tegoroczną inwestycją Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. będzie rekultywacja składowiska odpadów w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Staroprzygodzkiej, kwatera nr 1/1 sektor A i B.

 

Rekultywacja kwatery składowiska odpadów

Spółka planuje zakończenie w tym roku części robót budowlanych, polegających na technicznym zamknięciu kwatery nr 1/1 sektor A i B. Wykonane zostaną poszczególne warstwy okrywy rekultywacyjnej, drenaż oraz odwodnienie.

Całość zadania przewidziana jest do realizacji do 2024 roku.

Spółka posiada odpowiednie decyzje administracyjne i zezwolenia na tę inwestycję, w związku z tym mogła rozpocząć przygotowania projektowe. W zeszłym roku wybrano inspektora nadzoru, a w pierwszym kwartale 2022 roku uruchomiono przetarg na roboty budowlane.

Szacowana kwota przeznaczona na realizację zadania to : 9 409 714 zł netto.

 

Zadaszenie wielkogabarytów

Duża zmiana czeka ostrowską gospodarkę odpadami wielkogabarytowymi. Spółka MZO planuje bowiem w tym roku budowę nowych, szczelnie utwardzonych placów magazynowych oraz kolejnych, zadaszonych boksów dla potrzeb przetwarzania i magazynowania odpadów wielkogabarytowych.

Budowa placów magazynowych – szczelnych powierzchni utwardzonych i zadaszonych boksów dla potrzeb przetwarzania i magazynowania odpadów wielkogabarytowych, odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi decyzjami Urzędu Marszałkowskiego oraz WIOŚ. Zmodernizowany zostanie także plac użytkowy, poprzez wymianę płyt drogowych.

Przygotowanie projektowe realizowane jest w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę.

Spółka planuje rozpoczęcie tej inwestycji w IV kwartale 2022 roku, a zakończenie w II kwartale roku 2023. Szacowany koszt to 200 000 zł netto.

 

Bezpieczniejsza sortownia

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. planuje również zmodernizowanie sortowni pod względem bieżących przepisów przeciwpożarowych oraz norm środowiskowych.

To zadanie inwestycyjne polegać będzie na dostosowaniu magazynowania odpadów segregowanych do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W tym celu powstanie ściana wydzielenia pożarowego REI 240, dla ograniczenia zagrożenia pożarowego składowanych na placach odpadów z użytkowanej przez RZZO Sp. z o.o. stacji przeładunkowej. Powstaną także nowe place magazynowe oraz boksy.

Ze względu na opracowywany wniosek dostosowawczy oraz konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji, termin realizacji to czerwiec bieżącego roku.

Szacowany koszt poszczególnych elementów to kwota 200 000 zł netto.

 

Pozostałe inwestycje

Kolejna ściana wydzielenia pożarowego REI 240 powstanie dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego hali magazynowo-transportowej. Oprócz betonowej ściany systemowej hala zostanie doposażona w system ostrzegania pożarowego. Kwota potrzebna na zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego to około 150 000 zł.

Ponadto, spółka planuje również zakup nowego kontenera socjalno-sanitarnego dla potrzeb funkcjonowania PSZOK-u przy ul. Staroprzygodzkiej 121 wraz przyłączem wodnokanalizacyjnym.

Szacowane koszty wykonania przyłącza i dostawy kontenera to 70 000 zł netto.

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content