Koniec prac nad koncepcją budowy elektrociepłowni na paliwa alternatywne dla Ostrowa Wielkopolskiego

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Zespół ds. budowy elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę, powołany w ramach ostrowskiego sektora komunalnego, zakończył pracę nad koncepcją projektu budowy elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę – nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego.

 

Koncepcja projektu budowy elektrociepłowni opracowana została przede wszystkim jako odpowiedź na potrzeby, z jakimi obecnie musi mierzyć się ostrowski samorząd w zakresie gospodarki odpadami.

 

Nowa energia dla ORE

Elektrociepłownia będzie nie tylko ważnym elementem rozwiązywania problemu zagospodarowania frakcji energetycznych odpadów, nie nadających się do recyklingu ani do składowania, poprzez ich bezpieczne termiczne przetworzenie, ale też nowym źródłem produkcji lokalnego ciepła i energii elektrycznej dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego.

 

Wielkość instalacji została dobrana do lokalnych potrzeb w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych i możliwości odbioru ciepła i energii elektrycznej w ramach ostrowskiego systemu ciepłowniczego oraz lokalnego systemu elektroenergetycznego.

 

Elektrociepłownia umożliwi termiczne przekształcanie 22 tysięcy ton paliwa z odpadów. W wyniku spalania wyprodukowane zostaną energia elektryczna i energia cieplna w ilościach odpowiadających rocznemu zużyciu ciepła i prądu przez około 3500 domków jednorodzinnych. Energia uzyskana w procesie termicznego przekształcania jest w znacznej części energią odnawialną, a więc ekologiczną.

 

 

Najnowsze technologie bezpieczeństwa

Planowana elektrociepłownia będzie bezpieczna dla mieszkańców i środowiska. Zostanie tak zaprojektowana, aby spełniać surowe normy środowiskowe wynikające zarówno z przepisów krajowych jak i unijnych. Najlepsze dostępne technologie, m. in. w zakresie oczyszczania spalin,  gwarantują bezpieczeństwo dla mieszkańców.

 

Parametry emisji zanieczyszczeń rejestrowane będą w systemie komputerowym nadzorującym proces przetwarzania odpadów. Wyniki wyświetlane będą na bieżąco na tablicy wskazującej rejestrowane wielkości emisji, która umieszczona będzie na terenie zakładu i ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych.

 

Inwestycja zostanie zlokalizowana przy ul. Wrocławskiej, w obrębie strefy przemysłowej o dużym i rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, w bliskiej odległości od własnej sieci energetycznej i ciepłowniczej.

 

Odległość od najbliższych zabudowań mieszkaniowych wynosi ok. 200 m w kierunku zachodnim i północno-zachodnim od granic planowanego przedsięwzięcia, w podobnej odległości znajdują się też ogrody działkowe.

 

 

Dodatkowe analizy i badania

W ramach prac nad koncepcją projektu, w toku prowadzonej procedury środowiskowej przeprowadzono dodatkowo badania i analizy w zakresie potencjalnego oddziaływania na środowisko planowanej elektrociepłowni.

 

Przeprowadzono badania gruntowo-wodne, które wskazały brak wód podziemnych do głębokości 15 m oraz występowanie na tym terenie gruntów słabo przepuszczalnych.

Wykonano dodatkową symulację hałasu, z uwzględnieniem zakładów funkcjonujących w pobliżu planowanej Elektrociepłowni oraz pomiędzy lokalizacją przedsięwzięcia, a najbliższymi terenami objętymi ochroną akustyczną (tj. zabudową mieszkaniową wielorodzinną) znajdującą się w odległości ok 200 m na zachód od granic działek, na których planowana jest inwestycja.

 

W toku procedury środowiskowej, w związku z wymogami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, uszczegółowiono i doprecyzowano opis technologii. Wskazano przy tym między innymi na konkretne rozwiązania dotyczące oczyszczania powietrza procesowego (między innymi redukcję tlenków azotu metodą katalityczną SCR) oraz wskazano rodzaj i częstotliwość prowadzenia monitoringu emitowanych substancji zgodnie z wymogami najlepszych dostępnych technik BAT.

 

Uciążliwości zapachowe, praktycznie nie mają prawa wystąpić. Będą wykorzystywane tylko pojazdy i naczepy zamykane lub przykrywane plandekami. Rozładunek paliwa odbywać się będzie w zamykanej hali, w której panować będzie podciśnienie, a powietrze z tego obszaru będzie wykorzystywane w procesie spalania aby zminimalizować emisje substancji zapachowych i pyłów.

 

Scroll to Top
Skip to content