Konkurs dla architektów na modernizację targowiska na finiszu

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Jeszcze tylko do 1 czerwca potrwa nabór wniosków do konkursu dla architektów na opracowanie koncepcji „Targowiska przyszłości przy ul. Głogowskiej w Ostrowie Wielkopolskim”.

 

1 czerwca br. mija termin na zgłoszenie się do organizowanego przez Spółkę Targowiska Miejskie SA konkursu przewidzianego dla architektów na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pn. “Targowisko przyszłości przy ul. Głogowskiej”, w którym przewidziano czas na przygotowanie materiałów konkursowych do dnia 31.10.2022 r.

– Zachęcamy do zgłaszania się architektów zainteresowanych przyszłością targowiska miejskiego przy ul. Głogowskiej w Ostrowie Wielkopolskim z terenu i okolic naszego miasta, ale także z całej Polski. Przewidziany w regulaminie czas na opracowanie koncepcji to blisko pięć miesięcy, który powinien wystarczyć na sprostanie i podjęcie się tego specyficznego zadania, stanowiącego nietuzinkowe wyzwanie. Targowisko miejskie charakteryzuje się kilkoma walorami i własną specyfiką prowadzenia handlu, które  należy dostrzec i uwzględnić w  przyszłych pracach koncepcyjnych – podkreśla prezes spółki Targowiska Miejskie, Ewa Psztyr.

W koncepcji powinno zostać uwzględnione zagospodarowanie całego terenu objętego targowiskiem. Jednocześnie, uwzględnione powinny być zarówno nowoczesne idee i rozwiązania architektoniczno – przestrzenne czy wizerunkowe, ale przede wszystkim funkcjonalne zarówno pod względem komfortu pracy handlowców jaki dostępności i bezpieczeństwa klientów targowiska.

Ważne są również rozwiązania  komunikacyjne, ekologiczne, energooszczędne, zawierające elementy małej architektury, zieleni niskiej i wysokiej, miejsca odpoczynku i rekreacji. Miejsca takie są bardzo ważne i istotne zwłaszcza dla naszej największej grupy klientów, którą reprezentują seniorzy.

– Chcielibyśmy sprostać oczekiwaniom osób pracujących poprzez wydłużenie czasu trwania handlu, a także matkom z dziećmi oraz młodzieży. W okolicy targowiska przy ul. Głogowskiej istnieje kilka szkół, w tym szkoła podstawowa nr 1 i nr 2, jak i ponadpodstawowych jak: II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlano Energetycznych, Zespół Szkół Usługowych, gdzie teren targowiska można częściowo przystosować w taki sposób, aby wolny czas mogła spędzać także młodsza grupa wiekowa naszych mieszkańców po zajęciach szkolnych – powiedziała Prezes Zarządu spółki Targowiska Miejskie SA –  Ewa Psztyr.

 

 

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy z nagrodami. Zwycięzca biorący udział w Konkursie oprócz nagrody pieniężnej ma zapewnioną możliwość uzyskania dodatkowo zlecenia w drodze negocjacji na zaprojektowanie pierwszego etapu – sektora przewidzianego w jego koncepcji, uznanej przez Organizatora za najlepszą.

Zaleca sie przed przystąpieniem do konkursu zapoznanie się nie tylko z dokumentacją, ale także z terenem i istniejącą infrastrukturą targowiska.

W Konkursie – do chwili rozstrzygnięcia wyników – obowiązuje zasada pełnej anonimowości prac konkursowych. Organizator zapewnia, że do rozstrzygnięcia Konkursu przez Sąd Konkursowy niemożliwe będzie zidentyfikowanie autorów prac konkursowych.

Poniżej przedstawiono Harmonogram Konkursu, który jest umieszczony w Regulaminie Konkursowym dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej spółki www.tmostrow.pl; bip.tmostrow.pl,  – zakładka Konkursy.

 

Harmonogram  konkursu
04.04.2022 r. – ogłoszenie KONKURSU i jednocześnie naboru wniosków o dopuszczenie do udziału uczestników w konkursie
22.04.2022 r. – ostateczny termin zadawania pytań do Organizatora dot. treści regulaminu konkursowego (na adres: targowiska@wp.pl);
01.06.2022 r. – składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie;
15.06.2022 r. – zakończenie procesu kwalifikacji uczestników konkursu;                       20.06.2022 r.  – zaproszenie uczestników do składania prac konkursowych;
31.07.2022 r. – możliwość zadawania pytań dot. realizacji prac konkursowych;            31.10.2022 r. – składanie prac konkursowych;                                                                   30.11.2022 r. – zakończenie prac Sądu Konkursowego, ogłoszenie wyników Konkursu, 05.12.2022 r. – 31.12.2022 r. – wystawa pokonkursowa wszystkich nagrodzonych prac konkursowych i dyskusja pokonkursowa;

Prace konkursowe mają wskazać możliwe kierunki rozwoju w kształtowaniu form architektonicznych i przyjaznych przestrzeni publicznych w Ostrowie Wielkopolskimi, które wzmocnią tożsamość urbanistyczną i architektoniczną miasta oraz staną się generatorem życia obywatelskiego. Wybrane prace konkursowe mogą uzyskać akceptację do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego lub stać się wkładem dalszych opracowań mających na celu wypracowanie optymalnego programu zagospodarowania wybranego terenu w kontekście inwestycji realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przy współudziale interesariuszy, w tym podmiotów handlowych, ich grupy lub stowarzyszeń kupieckich, a także inspiracją do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na ich realizację.

Scroll to Top
Skip to content