KONKURS DLA ARCHITEKTÓW  NA OPRACOWANIE KONCEPCJI pn. “TARGOWISKO PRZYSZŁOŚCI PRZY ULICY GŁOGOWSKIEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Spółka Targowiska Miejskie S.A. ogłosiła konkurs dla architektów na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pn.”Targowisko przyszłości przy ul. Głogowskiej w Ostrowie Wielkopolskim”. 6 grudnia 2021 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej spółki Targowiska Miejskie SA, w mediach  lokalnych, środkach masowego przekazu, komunikatorach internetowych oraz w miejscach publicznie dostępnych (tablice ogłoszeń) umieszczono informacje o konkursie.

 

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy z nagrodami. Zwycięzca, oprócz nagrody pieniężnej, ma szansę i możliwość uzyskania zlecenia w drodze negocjacji na zaprojektowanie pierwszego etapu – sektora.

 

Do 14 stycznia 2022 r. można nadsyłać zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu od kreatywnych, posiadających nietuzinkowe pomysły, nowoczesne idee i rozwiązania projektowe architektów.

 

Po tym terminie nastąpi akceptacja otrzymanych zgłoszeń i po ich zakwalifikowaniu do dnia 31.01.2022 r.  architekci będą mogli przystąpić do pracy nad przygotowywaniem koncepcji na nowoczesne zagospodarowanie obiektu targowiska przy ul. Głogowskiej wraz z budynkami, budowlami, być może halą targową, niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

 

Spółka liczy, że architekci największy swój potencjał skupią na poprawie funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz komunikacji i miejsc postojowych dla pojazdów i rowerów, biorąc przede wszystkim pod uwagę polepszenie warunków pracy handlowców, jak i dla osób robiących na targowisku zakupy wyposażając targowisko w elementy, które przyczynią się do poprawy jakości życia w mieście.

Czas na przygotowanie i realizację koncepcji wyznaczono do dnia 31.05.2022 r.

 

W konkursie – do chwili rozstrzygnięcia – obowiązuje zasada anonimowości prac konkursowych. Organizator zapewnia, że do rozstrzygnięcia konkursu przez sąd konkursowy niemożliwe będzie zidentyfikowanie autorów prac konkursowych.

 

Do pobrania :

Regulamin-konkursu-30.-11-2021-wersja-ostateczna

Komplet dokumentów konkursowych dostępny TUTAJ

Regulamin konkursu dostępny jest także do pobrania, na stronie internetowej bip.tmostrow.pl, www.tmostrow.pl.

 

 

Harmonogram  konkursu

22.12.2021 r. – ostateczny termin zadawania pytań do Organizatora dot. treści regulaminu konkursowego (na adres: targowiska@wp.pl);
14.01.2022 r. – składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie;
31.01.2022 r. – zakończenie procesu kwalifikacji uczestników konkursu;

04.02.2022 r.  – zaproszenie uczestników do składania prac konkursowych;
28.02.2022 r. – możliwość zadawania pytań dot. realizacji prac konkursowych;

31.05.2022 r. – składanie prac konkursowych;

15.06.2022 r. – zakończenie prac Sądu Konkursowego, ogłoszenie wyników Konkursu,

15.06.2022 r. – 30.06.2022 r. – wystawa pokonkursowa wszystkich nagrodzonych prac konkursowych i dyskusja pokonkursowa

 

Celem konkursu architektoniczno-urbanistycznego pn. „Targowisko przyszłości przy ul. Głogowskiej w Ostrowie Wielkopolski” jest zachowanie i wzmocnienie jego historycznej tożsamości, a także jego szeroko pojętą aktywizację postrzeganą w kontekście całego śródmieścia Ostrowa Wielkopolskiego. Obecne zagospodarowanie placu targowego zostało podporządkowane usługom handlu, które w wyniku intensywnej eksploatacji placu przyczyniły się do postępującej degradacji tej przestrzeni.

 

Podstawowym celem ogłoszonego Konkursu jest wypracowanie optymalnego modelu połączenia kluczowej i wiodącej funkcji handlowej z odzyskaniem części przestrzeni placu i uznanie go za przestrzeń publiczną, wyposażoną w strefę przestrzeni zielonej (bogatej w roślinność wysoką i niską), pawilony kwiaciarni, meble miejskie, będącą miejscem wypoczynku, rekreacji, sportu i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Celem konkursu jest więc znalezienie metody na stworzenie unikalnej, w pełni wartościowej i multifunkcjonalnej przestrzeni dla mieszkańców. Od uczestników konkursu oczekuje się wypracowania rozwiązań przestrzennych, architektonicznych oraz przedstawienia propozycji związanych z funkcjonowaniem obszaru, w tym sugerowanych uzupełnień funkcjonalnych. Prace konkursowe będą więc autorskim rozwinięciem założeń określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, a także w Programie Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023 po aktualizacji z 2018 i 2021 r.

 

W związku z dotychczasową funkcją handlową placu, w celu osiągnięcia powyższego celu zakłada się, że przyszła modernizacja  mogłaby być również okazją do poprawy warunków i komfortu prowadzenia działalności przez kupców. Nowy obiekt powinien stać się alternatywną i konkurencyjną formą miastotwórczą w stosunku do współcześnie popularnego sieciowego handlu wielkopowierzchniowego. Zaprojektowany obiekt handlowy powinien stanowić odpowiedź na pytanie jak należy zaprojektować targowisko handlowe, by stało się ono w pełni funkcjonalne i ekonomicznie wydatne w realiach XXI wieku.

 

Uczestnicy konkursu w przypadku tego typu obiektu muszą mieć na względzie przede wszystkim właściwe wpisanie się w otaczający historyczny kontekst tradycyjnej formy prowadzenia handlu, bo wbrew temu co głosił znany architekt, Louis Sullivan: “forma nie zawsze musi podążać za funkcją”. Założeniem konkursu jest więc pośrednio również znalezienie architektonicznego antidotum na swoiste „zubożenie stylistyczne” nowo budowanych obiektów. Projektowany obiekt ma być twórczym przetworzeniem tradycyjnej targowej formy handlu, w oparciu o nowe trendy i rozwiązania technologiczne.

 

Dla wypracowania rozwiązań wpisujących się w zastany kontekst targowiskowego handlu przy maksymalnym poszanowaniu istniejącej tkanki, szczególnie ważne wydają się odpowiednia analiza zastanych uwarunkowań historycznych, architektonicznych i urbanistycznych, a także umiejętna waloryzacja obiektów tworzących tkankę architektoniczną obszaru opracowania. Dla osiągnięcia opisanych wyżej celów niezbędne będzie również zaprojektowanie właściwej obsługi komunikacyjnej placu oraz nowoprojektowanych obiektów wraz z łańcuchem dostaw dla proponowanego układu funkcjonalno-przestrzennego np. dla budynków handlowych, pawilonów handlowych czy stoisk handlowych zadaszonych lub niezadaszonych.

 

Prace konkursowe mają wskazać możliwe kierunki rozwoju w kształtowaniu form architektonicznych i przyjaznych przestrzeni publicznych w Ostrowie Wielkopolskimi, które wzmocnią tożsamość urbanistyczną i architektoniczną miasta oraz staną się generatorem życia obywatelskiego.

 

Wybrane prace konkursowe mogą uzyskać akceptację do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego lub stać się wkładem dalszych opracowań mających na celu wypracowanie optymalnego programu zagospodarowania wybranego terenu w kontekście inwestycji realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przy współudziale interesariuszy, w tym podmiotów handlowych, ich grupy lub stowarzyszeń kupieckich, a także inspiracją do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na ich realizację.

Przewiń do góry Skip to content