Nowy konkurs na nazwy dla „elektryków”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Miejski Zakład Komunikacji S.A. ogłasza konkurs na nazwy dla 6 autobusów elektrycznych. Oprócz satysfakcji z nazwania autobusu, można wygrać atrakcyjną nagrodę, którą jest czytnik e-booków.  

 

Proponowane nazwy mogą być jedno- lub dwuwyrazowe, powinny uwzględniać aspekt ekologiczny lub/i napęd elektryczny.

W propozycjach nie będą uwzględniane następujące nazwy: Bateriusz, Pan Tograf, Solarek, Elektron, Antysmog, Cichobus, Prądek, Prądzisław, Elektryczek, Bateryjka. Wyżej wymienione nazwy zostały już wcześniej nadane autobusom elektrycznym należącym do Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Proponowane nazwy nie mogą propagować treści sprzecznych z prawem, normami społecznymi oraz godzącymi w wizerunek organizatora Konkursu.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie.

Jeden uczestnik może zgłosić jedną propozycję nazwy. W sytuacji, gdy powtórzą się propozycje nazw zgłoszone przez kilku uczestników – brana będzie pod uwagę propozycja, która wpłynie najwcześniej na adres email: konkurs@mzk-ostrow.com.pl.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

I etap – przyjmowanie propozycji nazw autobusów elektrycznych przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na adres email: konkurs@mzk-ostrow.com.pl,

II etap – wyłonienie przez Komisję konkursową 6 nazw autobusów elektrycznych spośród zgłoszonych propozycji.

Propozycje nazw w ramach Konkursu należy nadsyłać od 10 do 31 stycznia 2024 r., do godz. 10.00, na adres e-mail: konkurs@mzk-ostrow.com.pl. W tytule wiadomości należy wpisać wyraz „Konkurs”.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyłonionych nazw nastąpi 29 lutego 2024 r.

Autorom 6 nazw wybranych przez Komisję Konkursową zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci czytnika e-book dla każdego laureata, ufundowane przez Organizatora Konkursu.

Organizatorem Konkursu jest Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Nowe autobusy elektryczne zostały zakupione w ramach zadania pn.”Zakup elektrycznych autobusów wraz z dedykowanym systemem ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie zbiorowym Ostrowa Wielkopolskiego” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

REGULAMIN KONKURSU:

Regulamin konkursu na nazwy dla 6 autobusów elektrycznych

Regulamin konkursu dotyczący przygotowania indywidualnych nazw dla 6 autobusów elektrycznych, które są użytkowane przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i które zostały zakupione w ramach zadania pn. „Zakup elektrycznych autobusów wraz z dedykowanym system ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie zbiorowym Ostrowa Wielkopolskiego” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 • &  1
 1. Celem konkursu jest opracowanie i wyłonienie nazw dla nowych 6 autobusów elektrycznych, które są użytkowane przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
 2. Nazwy, o których mowa w ust. 1, zostaną wykorzystane do identyfikacji autobusów i umieszczone na autobusach, a także w materiałach informacyjnych, promocyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, itp., takich jak np.: plakaty, foldery, billboardy, rollupy, prezentacje, serwisy internetowe oraz w publikacjach zlecanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

 

 • &  2
 1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
 2. Komisja konkursowa składać się będzie z przedstawicieli Organizatora publicznego transportu zbiorowego (Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski) i Operatora publicznego transportu zbiorowego (MZK S.A.).

 

 • &  3
 1. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

I etap – przyjmowanie propozycji nazw autobusów elektrycznych przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na adres email: konkurs@mzk-ostrow.com.pl,

II etap – wyłonienie przez Komisję konkursową 6 nazw autobusów elektrycznych spośród zgłoszonych propozycji.

 1. Propozycje nazw w ramach Konkursu należy nadsyłać od 10 do 31 stycznia 2024 r., do godz. 10.00, na adres e-mail: konkurs@mzk-ostrow.com.pl. W tytule wiadomości należy wpisać wyraz „Konkurs”.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyłonionych nazw nastąpi 29 lutego 2024 r.

 

 • &  4
 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r., poz. 1000, z późn. zm.).
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości jego zamieszkania.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

 • &  5
 1. Udział w Konkursie będzie możliwy poprzez wysłanie na adres e-mail: konkurs@mzk-ostrow.com.pl wiadomości e-mail zawierającej propozycję nazwy dla autobusu, które są użytkowane przez MZK S.A w Ostrowie Wielkopolskim, a także imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail uczestnika Konkursu.
 2. Proponowane nazwy mogą być jedno- lub dwuwyrazowe, powinny uwzględniać aspekt ekologiczny lub/i napęd elektryczny.
 3. W propozycjach nie będą uwzględniane następujące nazwy: Bateriusz, Pan Tograf, Solarek, Elektron, Antysmog, Cichobus, Prądek, Prądzisław, Elektryczek, Bateryjka. Wyżej wymienione nazwy zostały już wcześniej nadane autobusom elektrycznym należącym do Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
 4. Proponowane nazwy nie mogą propagować treści sprzecznych z prawem, normami społecznymi oraz godzącymi w wizerunek organizatora Konkursu.
 5. Jeden uczestnik może zgłosić jedną propozycję nazwy. W sytuacji, gdy powtórzą się propozycje nazw zgłoszone przez kilku uczestników – brana będzie pod uwagę propozycja, która wpłynie najwcześniej na wskazany w ust.1 adres e-mail.
 6. Do zgłaszanych propozycji nazw można dołączyć ich opis i uzasadnienie.

 

 • &  6
 1. Autorom 6 nazw wybranych przez Komisję Konkursową zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci czytnika e-book dla każdego laureata, ufundowane przez Organizatora Konkursu.
 2. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony laureat konkursu zobowiązany jest przekazać taką informację pocztą elektroniczną na adres e-mial: konkurs@mzk-ostrow.com.pl w przeciągu siedmiu dni od daty powiadomienia o przyznanej nagrodzie.
 4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 5. Organizator przyznaje Laureatom dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości nagród rzeczowych. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające osoby zgodnie

z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.2021 poz. 1128)

 1. Organizator, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 5 powyżej, jest odpowiedzialny za pobór i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%.

 

 • &  7
 1. Administratorem danych osobowych, związanych z realizacją Konkursu jest Miejski Zakład Komunikacji S.A w Ostrowie Wielkopolskim, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Lotniczej 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w imieniu której działa Inspektor Ochrony Danych, dostępny pod adresem e-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 3. Przekazanie przez Uczestników danych osobowych MZK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

 

 • & 8

Regulamin Konkursu na opracowanie nazw 6 autobusów elektrycznych, które są użytkowane przez Miejski Zakład Komunikacji S.A dostępny jest na stronie internetowej organizatora Konkursu: www.mzk-ostrow.com.pl

 

 • & 9
 1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane przez Organizatora konkursu w dniu 29 lutego 2024 r. na stronie internetowej www.mzk-ostrow.com.pl.
 2. Przystępując do Konkursu jego uczestnicy przenoszą wszelkie autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania przez Organizatora Konkursu zaproponowanych nazw, w celach określonych niniejszym Regulaminem.

 

 • & 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przewiń do góry Skip to content