OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.
  z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
  w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000013874, NIP: 6221952104 (dalej zwaną także: Spółką).
 2. Siedziba administratora danych osobowych mieści się pod adresem: ul. Partyzancka 27, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski.
 3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przedmiotu działalności Spółki zgodnie przepisami obowiązujących ustaw i art. 6 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących zadań Spółki jest dobrowolne, jednak konieczne do prawidłowej realizacji czynności przez Spółkę. Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji czynności przez Spółkę.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązków Spółki i z zakresie niezbędnym do dochodzenia lub ochrony praw.
 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych. Może Pani/Pan je poprawiać, aktualizować. Ma Pani/Pan prawo wnieść  skargę do organu nadzorczego.
 8. Ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Scroll to Top
Skip to content