Rada Miejska za likwidacją spółki CRK 

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego przyjęła uchwałę kierunkową o rozpoczęciu procesu likwidacji Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. Uchwała zakłada wolę likwidacji spółki, a podczas sesji opisana została zmierzająca do tego celu procedura. 

 

Zastępca prezydenta miasta Mikołaj Kostka podkreślił, że zaproponowany projekt to uchwała woli, inicjująca cały proces zmian w sektorze ostrowskiej gospodarki komunalnej.

Mikołaj Kostka zwrócił uwagę, że system komunalny powinien być dostosowany do otaczającej rzeczywistości, ale jednocześnie obiektywne czynniki wpływające na działalność komunalną, jak między innymi rola nadzoru właścicielskiego i rola holdingu w tym procesie, bardzo się pozmieniały w ostatnim czasie.

 

Zastępca prezydenta miasta podkreślił, że uchwała została poprzedzona szczegółowymi analizami i jest możliwa do zrealizowania. Uchwała określa sposób i możliwość likwidacji CRK poprzez unicestwienie spółki i przeniesienie wszystkich aktywów finansowych, czyli akcji i udziałów, na miasto.

 

Po tym procesie akcjonariuszem i udziałowcem we wszystkich spółkach komunalnych będzie miasto i ewentualnie inni udziałowcy, jeśli taka jest struktura właścicielska w spółkach. Tym samym, bezpośredni nadzór właścicielski przejdzie na miasto.

 

Bardzo ważne w tym procesie jest uniknięcie należnego podatku VAT od transakcji i zabezpieczenie poręczeń udzielanych wcześniej przez CRK. W tym celu, wszystkie poręczenia muszą być przeniesione na spółkę przejmującą. Dziś jeszcze nie wiadomo na którą, ale musi to być spółka, w której dzisiejsze CRK ma akcje lub udziały.

 

W dalszej kolejności będą wykonane audyty: prawny, finansowy, podatkowy, organizacyjny oraz zostanie wykonana prognoza finansowa. Na tej podstawie zostanie określony dokładny scenariusz dalszych przekształceń. Powinno to nastąpić jeszcze w tym roku.

 

Wtedy nastąpi drugi etap, czyli rzeczywista likwidacja, obejmująca szereg czynności, w samej spółce, jak i uzyskanie stosownych zgód w formie uchwał organu stanowiącego. To uchwały spółki CRK o przeniesieniu kapitału zapasowego na zakładowy, sporządzenie planu i umorzenie kapitału akcyjnego, przyjęcie planu połączenia i później uchwały o fuzji  i inne. Cały proces zostanie dokładnie opisany, będzie w pełni transparentny i potrwa do 12 miesięcy.

 

Po tym procesie powstanie nowa struktura właścicielska, w której akcjonariuszem będzie miasto. Pozwoli to na wykonanie zapowiadanej fuzji spółki CRK Zieleń i Rekreacja ze spółką Targowiska Miejskie. Ten proces potrwa do około 3 miesięcy. Tak więc cały proces likwidacji spółki CRK odbędzie się jeszcze podczas tej kadencji samorządowej.

 

W treści uchwały zapisano, że „wyraża się wolę likwidacji spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. – ostrowskiego holdingu komunalnego, poprzez przeniesienie na Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski aktywów finansowych będących w posiadaniu Centrum Rozwoju Komunalnego S.A., w postaci udziałów i akcji w spółkach komunalnych oraz połączenie spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z jedną ze spółek z udziałem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.

 

W przyjętej uchwale znalazł się również zapis, że „proces ten przewiduje (…) dalsze konsolidacje zakresów działalności komunalnych przy jednoczesnym ograniczeniu ilości form prawnych prowadzonych działalności”.

 

Za przyjęciem uchwały o takiej treści było 21 radnych, 1 osoba nie głosowała, 1 osoba była nieobecna, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

Scroll to Top
Skip to content