Struga Ostrowska uregulowana

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Spółka Wodkan zakończyła realizacje kilkuetapowej inwestycji, dzięki której wody opadowe i roztopowe z dużej części Ostrowa Wielkopolskiego będą oczyszczone spływać poprzez zbiornik retencyjny przy ul. Torowej do rzeki Ołobok, nie stanowiąc przy tym zagrożenia dla mieszkańców otaczających osiedli. Łączna wartość wszystkich etapów wynosi ponad 9 milionów 800 tys. zł.

 

W ramach projektu wybudowano zbiornik retencyjny wód deszczowych o powierzchni 2,25 ha, na wylocie kolektorów deszczowych przy ul. Torowej. Koszt brutto inwestycji wyniósł 2 070 159,42 zł, a dofinansowanie wyniosło 1 427 370,57 zł.

Wybudowano także dwa separatory na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, o przepływie 500/5000 l/sek każdy. Separatory umieszczono na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, w rejonie ulicy Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim, wraz z komorą zbiorczą. Koszt brutto inwestycji wyniósł 1 235 755,32 zł, a dofinansowanie 811 278,39 zł.

 

Ponadto, koryto Strugi Ostrowskiej na długości ok. 400 m zostało uregulowane i zabezpieczone. Dzięki temu, przepływająca ilość wód deszczowych i roztopowych (8,5 m3/s ) nie będzie stwarzała zagrożenia wystąpienia z niego wód wezbraniowych oraz nie będzie podmywać skarp i przyległych terenów. Te prace kosztowały brutto 704 633,40 zł, a dofinansowanie wyniosło 450 818,02zł.

 

Te inwestycje są częścią zadania polegającego na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok, składającego się z kilku etapów.

 

 

W pierwszej kolejności, już jesienią 2018 roku, rozpoczęto budowę zbiornika retencyjnego i kolektorów deszczowych wraz z zabudową separatorów w zbiorniku w ulicy Torowej. Wybudowanie zbiornika wód deszczowych ma zminimalizować natężenie spływów wód ze Strugi Ostrowskiej do Ołoboku. Dzięki kolektorom, wody deszczowe i roztopowe z przyległych terenów, odprowadzane będą poprzez separatory oczyszczające wodę z substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej, do zbiornika retencyjnego.

 

Zrealizowane zadanie również pozytywnie wpłynie na środowisko, obniżając zawiesinę ogólną i substancje ropopochodne w wodach opadowych i roztopowych wprowadzonych do rzeki Ołobok.

 

Ten etap zakończył się wiosną 2019 roku, po którym spółka przystąpiła do zabudowy separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej oraz odbudowy i wzmocnienia samej Strugi Ostrowskiej. Koryto Strugi Ostrowskiej na długości 400 m wymagało rozbudowy, aby przepływająca ilość wód deszczowych i roztopowych nie stwarzała zagrożenia wystąpienia z niego wód wezbraniowych oraz podtopienia przyległych zabudowanych terenów. Inwestycję zakończono w maju bieżącego roku.

Wiosną 2020 r. spółka rozpoczęła ostatni etap, tj. budowę rowu retencyjnego wraz z kolektorem deszczowym w ulicy Osadniczej. Efektem tego zadania jest zminimalizowanie natężenia spływu wód ze Strugi Ostrowskiej do rzeki Ołobok poprzez zbiornik retencyjny. Roboty zakończyły się we wrześniu 2020 r.

 

 

Inwestycje zostały zrealizowane w ramach dofinansowania projektu „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej oraz odbudowa Strugi Ostrowskiej” w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko, Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych” Poddziałania 4.1.3 „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Scroll to Top
Skip to content