Wielka modernizacja zakończona

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Zakończyła się największa modernizacja sieci kanalizacyjnej. We wtorek, 11 maja nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Gruntowna modernizacja rurociągów tłocznych doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie to element największego projektu realizowanego w historii miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego.

 

Inwestycja polegała na modernizacji funkcjonującego od ponad 15 lat rurociągu tłocznego, zasilającego oczyszczalnię ścieków w Ostrowie Wielkopolskim, który jest jedynym źródłem dopływu ścieków do oczyszczalni. Rurociąg tłoczny odprowadzający ścieki składa się z dwóch nitek, co pozwoliło na prowadzenie prac w trakcie funkcjonowania układu kanalizacyjnego oraz na realizację zadania dla każdej nitki osobno.

 

Zakres zrealizowanych prac obejmował dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń. Zaprojektowano i wykonano modernizację rurociągu tłocznego betonowego z rur o średnicy wewnętrznej DN 600mm, występującego jako dwie równoległe nitki.

 

Renowację rurociągu wykonano metoda bezwykopową, poprzez wykonanie powłoki wewnętrznej rurociągów specjalnym rękawem z filcu technicznego, wzmocnionego włóknem szklanym i utwardzonego przy pomocy gorącej wody.

 

 

Długość rurociągów poddanych modernizacji wynosiła ponad 10 000 m. W pierwszej kolejności wykonano w całości nitkę nr 1, zewnętrzną zachodnią, a po jej sprawdzeniu i stałym uruchomieniu – nitkę nr 2: wewnętrzną, wschodnią.

Ponadto, uzgodniono z właścicielami gruntów dostępność terenu w czasie wykonywania poszczególnych prac, odtworzono nawierzchnię i przywrócono teren do stanu pierwotnego. Na koniec wykonano rozruch każdej nitki i oddano je do eksploatacji oraz opracowano dokumentację powykonawczą.

 

Celem i głównym efektem modernizacji rurociągów tłocznych była poprawa parametrów wytrzymałościowych rur, ustabilizowanie parametrów hydraulicznych układu sieci kanalizacyjnej aglomeracji oraz eliminacja  – lub co najmniej ograniczenie  – liczby awarii, poprzez powstanie nowej, wewnętrznej powłoki przewodu.

 

Ta technologia wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację eksfiltracji i infiltracji ścieków i obniży koszty eksploatacji systemu kanalizacyjnego, poprzez stabilne tłoczenie ścieków do oczyszczalni. Wyeliminuje to również perturbacje w eksploatacji oczyszczalni poprzez przekazywanie przewidywalnych ilości ścieków.

 

Poprawa stanu technicznego rurociągów nastąpi poprzez uzyskanie pełnej szczelności na infiltrację i – w szczególności – na eksfiltrację, uzyskanie wymaganej przepustowości hydraulicznej kanałów, uzyskanie wymaganej wytrzymałości kanału, dostosowanej do obecnych i spodziewanych jego obciążeń.

 

Zakładana jest nie krótsza niż 50. letnia trwałość materiałów i technologii.

 

 

Powyższe zadanie było największą inwestycją realizowaną w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach: osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Na to zadanie spółka WODKAN otrzymała dofinansowanie w kwocie 12 203 000,00 zł. Wartość całej inwestycji: 23 545 603,41 zł brutto.

 

Przewiń do góry Skip to content