Oświadczenie spółki Wodkan w sprawie protestu

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Zarząd Spółki WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. wyraził aprobatę dla protestu Związków Zawodowych NSZZ „Solidarność” działających przy Spółce WODKAN S.A. przeciwko działaniom Państwowych Regionalnych Wód Polskich w Poznaniu, które masowo negatywnie rozpatrują wnioski przedsiębiorstw wodno – kanalizacyjnych o zmianę taryf. Zamieszczamy pełna treść komunikatu spółki oraz stanowisko związków zawodowych.

 

Zarząd WODKAN S.A. dostrzegając drastyczny wzrost cen podstawowych i niezbędnych do prowadzenia działalności usług oraz materiałów postanowił skorzystać z możliwości wynikającej z art. 24j ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), zgodnie z którym w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć do organu regulacyjnego wniosek o skrócenie okresu obowiązywania tej taryfy.

 

Kierując się powyższymi przesłankami w kwietniu 2022r. Zarząd wystąpił z wnioskiem o skrócenie okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, zatwierdzonych decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dna 26 maja 2021r. Wniosek ten Spółka przedłożyła motywując go zmianą warunków ekonomicznych związanych przede wszystkim ze wzrostem kosztów energii elektrycznej oraz wzrostem kosztów finansowych związanych z oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek na realizację zadań ujętych w Wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych. Wniosek ten, pomimo przedłożenia przez Spółkę obszernej dokumentacji uzupełniającej,  w lipcu 2022r. decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu PGW WP został odmownie rozpatrzony.

 

Spółka widząc zasadność złożenia  powyższego wniosku, uznając że ziściły się wszystkie przesłanki jego złożenia, a przedstawione przez Spółkę kalkulacje niezbędnych przychodów wyraźnie pokazują, że ceny za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczone przez Spółkę powinny wzrosnąć, gdyż w przeciwnym wypadku Spółka nie będzie w stanie wywiązywać się ze zobowiązań wobec odbiorców usług polegających na ciągłej i bezawaryjnej dostawie wody oraz ciągłym i bezawaryjnym odbiorze ścieków złożyła do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu PGW WP odwołanie od ww. decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu PGW WP.

 

W odpowiedzi na złożone przez Spółkę w lipcu 2022r. odwołanie od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu PGW WP, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego wydał decyzję uchylającą zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

 

Zwieńczeniem kolejnych prac nad wyjaśnieniami do złożonego w kwietniu 2022r. wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf i zatwierdzenie nowej taryfy była wydana w grudniu 2022r. decyzja  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu PGW WP odmawiająca skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz odmawiająca zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, przedłożonej wnioskiem z dnia 29.04.2022r.

 

W grudniu 2022r. Spółka ponownie przesłała do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu PGW WP odwołanie od ww. decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu PGW WP.

 

Wcześniej, Związki Zawodowe działające w Spółce Wodno-Kanalizacyjnej: NSZZ „Solidarność” oraz Wolne Związki Zawodowe Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz centrale związkowe: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność” i Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Wielkopolskiego podjęły decyzję o oflagowaniu obiektów firmy od 13 lutego 2023 r. do odwołania w akcie protestu przeciwko działaniom Państwowych Regionalnych Wód Polskich w Poznaniu, które masowo negatywnie rozpatrują wnioski Spółek Wodno — Kanalizacyjnych o zmianę taryfy.

 

Oświadczenie spółki

 

Stanowisko związków zawodowych

 

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content