GRUPA KAPITAŁOWA

Grupa Kapitałowa Centrum Rozwoju Komunalnego to holding spółek komunalnych Ostrowa Wielkopolskiego wraz ze spółką celową CRK Energia Sp. z o.o. Najważniejszym celem GK CRK jest innowacyjne kierowanie rozwojem i inwestycjami w gospodarce komunalnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz wdrażanie wspólnych projektów dla spółek miejskich.

Grupa Kapitałowa Centrum Rozwoju Komunalnego służy do nowoczesnego zarządzania miejską gospodarką komunalną Ostrowa Wielkopolskiego i profesjonalnego nadzoru właścicielskiego nad miejskimi spółkami komunalnymi. 

 

Celem nadrzędnym Grupy Kapitałowej jest współrealizacja idei: Ostrów Wielkopolski Miastem Nowoczesnej Gospodarki. W tym celu GK CRK podejmuje kompleksowe działania, które są odpowiedzią na wyzwania rozwijającej się w szybkim tempie gospodarki cyfrowej.


GK CRK współkształtuje proces budowania zrównoważonego, inteligentnego miasta Ostrowa Wielkopolskiego we wszystkich jego wymiarach: gospodarczym, społecznym i kulturalnym.


 

W skład Grupy Kapitałowej CRK wchodzą następujące spółki :

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODKAN S.A. – zaopatrzenie w wodę, odbiór i zagospodarowanie ścieków  

Miejski Zakład Komunikacji S.A. – transport publiczny, rower miejski

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. – ciepło, ogrzewanie, produkcja energii

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. – budowa mieszkań komunalnych, zarządzanie nieruchomościami

CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. – utrzymanie zieleni miejskiej, zarządzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. – kompleksowa gospodarka odpadami

Targowiska Miejskie S.A. – handel detaliczny na targowiskach miejskich, giełda samochodowa

CRK Energia Sp. z o. o. – produkcja i dystrybucja energii elektrycznej

 

Scroll to Top
Skip to content